EGE ROTA GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ


Vermekte olduğumuz Hizmetler


GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

Gümrük müşavirinin görev tanımı, 7681 numaralı Gümrük Kanunu’nda şu ifadelerle belirtilmiştir; “Gümrük müşavirleri her türlü gümrük işlemini takip ederek sonuçlandırabilir.” Gümrük müşavirinin diğer mesleki sorumlulukları şu başlıklar altında toplanabilir;

• Müşteri adına ödenecek vergi ve harçları belirlemek,
• Gümrük faturaları, menşe sertifikaları ve kargo kontrol belgeleri gibi gerekli ithalat belgelerini düzenlemek ve vekaletname kullanarak müşteri adına belgeleri imzalamak,
• İthalat ve ihracat belgelerini gümrük düzenlemelerine, yasalara veya prosedürlere göre hazırlamak,
• İthalat ve ihracat kısıtlamaları, tarife sistemleri, sigorta gereksinimleri, kotalar veya gümrükle ilgili diğer konularda müşterilere tavsiyelerde bulunmak,
• Yükün tahliyesini hızlandırmak için limanlarda gümrük komisyoncusu ile iletişime geçmek.

İTHALAT İŞLEMLERİ

• İthal edilecek eşya ile ilgili fizibilite çalışmaları yapmak
• Nakliyeci firmadan özet beyanı almak.
• Vesaiklerin konşimento cirolarının yaptırılması (varsa)
• Ordinonun alınması.
• Eşya ile ilgili GTİP'leri tespit etmek.
• Küşat yapılması
• Gümrük vergi, resim ve harçlarını doğru olarak hesaplamak.
• Gümrük kabul ve tescil işlemine başlayarak eşyanın muayenesini yaptırmak.
• Tahakkukların yapılarak ilgili teminat ve vergi ödemelerinin yapılması.
• Firmanın istediği yere teslimatı yapmak ve yetkililerine fiziki teslim etmek.
• Evrak teslim formu ile evrakların tarafınıza iletilmesi

İHRACAT İŞLEMLERİ

• GTİP'lerini tespit etmek.
• Eşyanın cinsine göre ilgili ihracatçı birliklerine üyelik kayıt işlemlerini yaptırmak.
• İhracat rejimi ve ihracat yönetmeliğinde yer alan usül ve esaslar çerçevesinde varsa ilgili mercilerden ön müsaadenin alınması ve özel belgelerin teminine ilişkin işlemleri.
• Tüm evrakların tamamlanmasından sonra gümrük çıkış beyannamesini düzenlemek, ilgili gümrükte kabul ve tescil ettirmek, muayene ve tespitini yapmak.
• Tasdik alınması
• Şirketin talebi doğrultusunda eşyanın beraberinde gidecek vesaikleri nakliyeci firmaya teslim etmek.
• Yüklenen aracın gümrük işlemlerinin takibinin yapılması
• Kapatılan gümrük çıkış beyannamelerinin "ihracatçı nüshasını" şirkete teslim etmek.
• Geçici ihracat işlemlerini yapmak ve süresi içinde eşyanın yurda girişini gerçekleştirmek.
• İhraç edilecek eşyanın gümrük beyannamesinin düzenlenmesi ve operasyon işlerinin tamamlanması • Vesaiklerin nakliye firmasına teslimi
• İşlemlerin süreleri ve takibi
• Teslim formu ile evrakların tarafınıza iletilmesi
• Gümrük çıkış beyannamesinin kapatılması ve belgenin nüshasının ihracatçı firmaya teslimi

DİĞER GÜMRÜK İŞLEMLERİ

• Yabancı bayraklı yatlara Transit gümrük işlemleri
• Posta gümrük işlemleri
• Tasfiye edilecek eşyaya ilişkin işlemler
• Gümrük vergilerinden muafiyet ve istisna
• Geri gelen eşya işlemleri